نمرات نیم ترم مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای

به نام خدا

 

شماره دانشجویی

نیم ترم/5

ابراهیمی

4.75

اکبرزاده

4.75

9942

3

9944

2.75

9958

4

9970

3.75

9972

4

9977

2.75

9986

1

9989

3

0009

1

خسروی

4.5

رشیدی

5

0054

1

0086

0.75

0088

3

0091

1.75

9006

0

1671

غ

0106

3.25

9570

1.75

0117

2.5

0151

3

0181

2.5

/ 0 نظر / 15 بازدید