نمرات اشکارسازی و دزیمتری کارشناسی ارشد

کد دانشجو میان ترم/14 تحقیق/2 کلاسی پایان ترم/14 نهایی/20 930283666 2.75 2   7.25 12 930523076 0.75 1.5 0.75 9 12 930283317 3.50 1.75 1 11.25 17.5 930339039 1.25 2 0.25 5.75 9.25 930464338 2.25 1.75   6.75 10.75 930289920 1.75 1.5   3.5 6.75 930704360 3.50 2 1 7.5 14 930400681 2.75 1.75 1 1.5 7 930439514 2.25 2 1 9 14.25 930413391 1.25 2   7.75 11 930308663 2.25 1.75   8.25 12.25 930370277 3.75 2 1 9.5 16.25 930519892 3.50 2 1 9 15.5 930377660 3.00 2 1 9.75 15.75 930369483 3.50 1.75 1 12.25 18.5 930493831 4.00 2   13 19 930319846 1.25 2   8.75 12 920159078       6 6 930329313 1.50 2 1 8.5 13 930515162 1.25 2   5.5 8.75 930481228 0.50 1   3.5 5 930455507 3.50 2 1 8.25 14.75 930272003 1.75 2   5.75 9.5 930484247   2   4 6 930396357 3.50 1.75 1 8.75 15 ا ع   2   4 6

/ 1 نظر / 60 بازدید

با سلام می خواستم بگم بهتر نیست یک مقدار فرم ها وفایل های موجود برد پژوهشی در سایت فنی مهندسی را بروز و مرتب کنید. اصلا معلوم نیت کدام فرم ها برای دکتراست کدام ارسد. کدام فرم ها قدیمی است و کدام ها جدید. مثلا در حالیکه فرم ارزیابی مقاله صحبت از 2 نمره می کند این قانون 2 نمره برای دکتری دیگر کنار گذاشته شده است. ثعلاوه اصلا مراحل فرم ها و مراحل دفاع به ترتیب 1 ،2 .... مشخص نیست. مثلا فرم الف-16 اصلا معلوم نیست برای دکتراست برای دفاع است برای اساتید .همین جور فایل ها اون وسط ریخته شده است. ممنون