نمرات آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته دکتری

شماره دانشجویی پ-ارائه پ-کتبی کلاسی نیم ترم پایان ترم نهایی 920005156 1   2.2 1.8 8.5 14 920006194 1 2 2.75 2.7 9.5 18 920001380 1 2 2.75 3.2 10 19 920003318 1 1.75 0.3 2.1 3.5 9 920001571 1 1 2 2.7 5.25 12 920004970 1 1 0.77 2.6 4.25 10 920006400 1 1.5 2.67 2.9 9.5 18 920005272 1 2 2.25 3.2 9.75 18.25 920005118 1 2 2.92 4.2 10.5 20 920001758 1 2 2.37 2.4 10.25 18.25

/ 1 نظر / 20 بازدید
آشكارسازى كارشناسى

استاد لطفا نمره ها رو اعلام كنيد توروخدا