نمرات فیزیک هسته ای

شماره دانشجویی نیم ترم/5 کلاسی پایان ترم/15 نهایی/20 920095087 3.5 0.25 5.75 9.5 920127007 2   10 12 920131892 3   6.25 9.25 920107642 2.75   7.5 10.25 920160840 4.5 0.25 8.75 13.5 920153788 5.5 0.5 9 15 920146511m 2.25 0.25 6 8.5 920161542 3.75   11.75 15.5 890180054 2.75   8.5 11.25 910034467 3.25   4.5 7.75 910210241 5.75 0.75 12.5 19

/ 2 نظر / 24 بازدید
جنبه

سلام استاد استاد میشه فصل سه رو حذف کنید؟ خیلی سخت و زیاد هست. استاد بخدا دیگه مغزمون جواب نمیده. در طول ترم هم کم کاری نکردیم، فصل سه رو برای میان ترم خوندیم اما فراره. استاد هنگ کردیم. خواهش میکنیم حذف کنید. استاد ترم آخریم تمام ظرفیت مغزمون توی این چهار سال استفاده شده.استاد روی مارو زمین نندازید،خواهش میکنیم.

درس جنبه

استاد توروخدا يه كم با ارفاق صحيح كنيد. استاد توروخدا.خواهش ميكنم