نمرات ازمون میان ترم فیزیک هسته ای

 

شماره دانشجویی میان ترم اقای بصیری 5 خانم اسماعیل زاده 4.75 اقای احمدی نژاد 4.75 اقای سلطان محمدی 4.5 اقای بشیری 4.25 خانم ثمریها 4 خانم حیدری 3.75 اقای میرزایی 3.75 1669 3.5 1590 3.25 1594 3.25 اقای جعفری 3.25 1740 3 1741 3 1639 3 1673 3 اقای خداوردی 3 1569 2.75 1629 2.75 1641 2.75 1574 2.75 8530 2.75 1720 2.75 1580 2.5 1632 2.5 1681 2.5 1682 2.5 1698 2.5 1709 2.5 1710 2.5 1625 2.5 1704 2.25 9117 2.25 1651 2.25 9063 2.25 1579 2 1675 2 1680 2 1700 2 1666 2 1718 2 1656 1.75 1649 1.5 9012 1.5 1692 1.5 9089 1.5 اقای هاشمی 1.5 اقای مرتضوی 1.5 1610 1.25 1734 1.25 1655 1 1554 1 8957 0.75 8898 0 9074 0 8967 0 1661 0 9103 0

/ 0 نظر / 17 بازدید