مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
ساعت ٦:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٥  کلمات کلیدی:

رویت برگه ها روزهای دوشنبه و سه شنبه 5 و 6 بهمن ساعت 10-12


کد
  دانشجو
پرسشها میان ترم تحقیق ارائه پایان ترم نهایی
930546425 2 2 2   8.5 14.5
930548191 1.25 1.25 2 1 5 10.5
930547688 0.75 2 2   5.5 10.25
930547191 2.75 2 2 1 7.5 15.25
930139201 3 3.5 2 1 8 17.5
930543370 2.75 2 2 1 4 11.75
940001139 2.5 2.5 2 1 7 15
940001140 3 3.5 2 1 9 18.5
910641438 2.5 3.25 2 1 8.5 17.25
930546370 2 2 2 1 6 13
930139262 3.25 3.5 2 1 6.5 16.25
930138349 3.25 4 2 1 10 20
930139824 4 3.5 2 1 10 20