مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات آشکارسازی و دزیمتری
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٤  کلمات کلیدی:

رویت برگه ها دو شنبه و سه شنبه 5 و 6 بهمن ساعت 10-14


کد دانشجو میان ترم تحقیق ارائه و کلاسی پایان ترم نهایی
930590610 3 2   8.5 13.5
940136951 4.75 2 1 13 20
940137297 4.25 2 1 14 20
940134889 3.75 2 1 7 13.75
930283116   2 1 8.5 11.5
930476882 3.75 2 1 13.5 20
920159078   2   8.5 10.5
940024684 1.25 2   11 14.25
930588318 2.25 2 1 7 12.25
930381544 4.25 2 1 11 18.25