مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٥  کلمات کلیدی:

نمرات دانشجویان در کارنامه اعلام گردیده است. دانشجویان عزیز می توانند روز سه شنبه هفته جاری یا روز شنبه 13 تیر ساعت 10 تا 13 جهت رویت برگه های خود مراجعه نمایند.


کد دانشجو میان ترم/4 تحقیق/2 کلاسی پایان ترم/14 نهایی/20
910105516 2.5 2   9 13.5
910185822 2.25 2   8.25 12.5
900443933 2     6.25 8.25
910185832 1.25 1   10.25 12.5
910180351 2.75 2   10.25 15
900487070 0.5 2   3.75 6.25
910040445 3.5   0.5 11.25 15.25
900498382 1.25     7 8.25
910164650 1.25 1   4.75 7
890180054 0.75     6.75 7.5
910327095 1.25       1.25
900612412 2 2 0.5 4.5 9
910241180 2.25     9.25 11.5
900637660 2.5     8.25 10.75
890180091         0
890180093         0
900637964 3 2   9 14
900566902 2.5 2   9.75 14.25
900142776 3.25 2   6 11.25
900580945         0
900258553 3.5 2   7.25 12.75
900478697 2.75     8 10.75
910026860         0
900461827 2.5 2   11.25 15.75
900586625 2.75 2   10.75 15.5
900570916 2 2   5.5 9.5
900455342 3     12.25 15.25