مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

نمرات آشکارسازی و دزیمتری
ساعت ۸:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٠  کلمات کلیدی:

به نام خدا

نمرات آشکارسازی و دزیمتری دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی اعلام شد.

رویت برگه ها در ساعات حضور تا یک هفته بعد. دانشجویان غایب در آزمون لازم است ظرف یک هفته دلایل غیبت خود را مستند کرده و ارائه نمایند در غیر اینصورت صفر در نظر گرفته خواهد شد.


 

کد دانشجو

میان ترم

930283666

 2.5

930523076

 0.75

920131892

 

930283317

 3.5

930339039

 1.25

930464338

 2.25

930289920

 1.75

930704360

 3.5

930400681

 2.75

930439514

 2.25

930413391

 1.25

930308663

 2.25

930370277

 3.5

930283116

 0.5

930519892

 3.5

930377660

 2.75

930369483

 3.5

930493831

 4

930485413

 0.75

930319846

 0.75

920159078

 

930329313

 1.5

930515162

 1.25

930380035

 0.25

930481228

 0.5

930455507

 3.5

930424266

 0.25

930272003

 1.75

930484247

 

930396357

 3.25

930381544

 1