مهندسی هسته ای

سفر به دل اتم

» ساعات حضور :: ۱۳٩٥/٦/٢٧
» تغییر ساعات خضور در نیمه دوم تیرماه :: ۱۳٩٥/٤/۱٢
» اعلام نمرات میان ترم :: ۱۳٩٥/۳/٢
» نمرات آشکارسازی و دزیمتری :: ۱۳٩٤/۱۱/٤
» سوالات اشکارسازی ارشد :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٧
» ساعات حضور :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» نمرات میان ترم جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای :: ۱۳٩٤/٩/۳
» نمرات درس فیزیک هسته ای :: ۱۳٩٤/٤/۱۳
» نمرات آشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای :: ۱۳٩٤/۳/۱٠
» نمرات میان ترم اشکارسازی دکتری :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» نمرات میان ترم هسته ای :: ۱۳٩۳/۱٠/٢
» برد پژوهشی دانشکده :: ۱۳٩۳/٩/۱٢
» ازمون جامع دکتری :: ۱۳٩۳/۸/۳
» سال تحصیلی جدید :: ۱۳٩۳/٧/۱
» نمرات ازمون فیزیک هسته ای :: ۱۳٩۳/٦/٧
» برنامه حضور :: ۱۳٩۳/٤/۱٤
» ازمون شفاهی دکتری :: ۱۳٩۳/۳/۱
» سمینار دکتری :: ۱۳٩۳/٢/٢
» جلسه گروه :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» سمینار دکتری :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» ثبت نام ترم دوم :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» سمینارهای کارشناسی ارشد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» دو اطلاعیه مهم :: ۱۳٩٢/٩/٢
» دفاع پایان نامه :: ۱۳٩٢/۸/٥
» دانشجویان دکتری توجه کنند :: ۱۳٩٢/٧/٥
» ثبت نام ترم مهر :: ۱۳٩٢/٦/۱٦
» برنامه ترم اینده :: ۱۳٩٢/٥/٧
» نمرات درس جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» نمرات نهایی آشکارسازی و دزیمتری :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» نمرات فیزیک هسته ای :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» نمرات شبیه سازی دکتری :: ۱۳٩٢/٤/۸
» اصلاحیه و اطلاعیه حضور :: ۱۳٩٢/٤/۸
» اعلام نمرات آشکارسازی و دزیمتری :: ۱۳٩٢/٤/٧
» اعلام نمرات آشکارسازی پیشرفته :: ۱۳٩٢/٤/٧
» حضور :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» آزمون شفاهی دکتری :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» نمرات میان ترم آشکارسازی :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» سمینار دکتری :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» پاسخ سوالات آزمون نیم ترم فیزیک هسته ای :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» آزمون جامع دانشجویان دکتری :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» کلاسهای جبرانی :: ۱۳٩٢/٢/٤
» سلسله سمینارها دکتری :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» آزمون جامع دکتری :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» سال 1392 مبارک :: ۱۳٩٢/۱/۱
» تصویب پروپوزال های ارشد و دکتری :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» سمینار دکتری :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» نمرات ازمایشگاه اشکارسازی و سیستم های اندازه گیری هسته ای :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» کتاب فیزیک هسته ای :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
» برنامه حضور :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» ثبت نام دکتری :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٦
» اطلاعیه مهم ثبت نام :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» اجزائ راکتور :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» نمرات فیزیک هسته ای :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» نمرات میان ترم راکتور :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» نمرات میان ترم فیزیک هسته ای :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» گزارش پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» آیین نامه دکتری :: ۱۳٩۱/٩/٦
» برنامه پیشنهادی ترم آتی :: ۱۳٩۱/٩/۳
» نمرات میان ترم مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای :: ۱۳٩۱/٩/۳
» اطلاعیه برای دانشجویان دکتری پرتوپزشکی :: ۱۳٩۱/٩/۱
» اطلاعیه برای دانشجویان کارشناسی مهندسی هسته ای :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» آیین نامه های مقطع دکتری :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» فرم دانشجویان دکترای پرتوپزشکی :: ۱۳٩۱/۸/۸
» اطلاعیه مهم جهت دانشجویان دکتری پرتوپزشکی :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» کلاس جبرانی مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» کتابهای راکتور و فیزیک هسته ای :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» درسهایی برای زندگی٢ :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» از مایشگاه های آشکارسازی و فیزیک هسته ای :: ۱۳٩۱/٧/٥
» محل تشکیل کلاسها و ساعات حضور :: ۱۳٩۱/٧/۱
» ثبت نام ترم آینده :: ۱۳٩۱/٦/۱٠
» دیکشنری هسته ای :: ۱۳٩۱/٥/٧
» تعطیلات تابستانی دانشگاه :: ۱۳٩۱/٥/٦
» کارآموزی گروه دوم :: ۱۳٩۱/٥/٢
» کاراموزی گروه دوم :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» نمرات درس مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» نمرات آشکارسازی :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» کارآموزی :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» اعلام نمرات هسته ای :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» هزینه اقامت در اصفهان :: ۱۳٩۱/٤/۸
» شرایط کارآموزی در اصفهان :: ۱۳٩۱/٤/٧
» ساعات حضور در ایام تابستان :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» کارآموزی ترم دوم 90-91 :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» نمرات آشکارسازی :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» نمرات مقدمه :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» نمرات میان ترم مقدمه :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» آزمون میان ترم درس فیزیک هسته ای 1 :: ۱۳٩۱/٢/٢
» مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای. فایل اول :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» هفته آخر :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» کارآموزی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» محل کلاس ها :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» کتاب فیزیک هسته ای :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» برنامه حضور در ترم دوم سال تحصیلی 90-91ک :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» راهنمای انتخاب واحد :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» نمرات جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» نمرات مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» اعلام نمرات فیزیک هسته ای :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» ساعات حضور و اطلاعیه مهم کاراموزی پروژه :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» برف سنگین روز شنبه :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» نمرات راکتور (جدید) :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» ساعات حضور در ایام امتحانات :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» نمرات میان ترم راکتور :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» تغییر اساتید دروس :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» نمرات فیزیک هسته ای ارشد :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» فایل درس راکتور :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» تغییرات و اضافات جدید برنامه ترم آینده :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» نمرات میان ترم راکتور :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» برنامه ترم آینده(جدید و متفاوت) :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» نمرات میان ترم جنبه های زیست محیطی علوم هسته ای :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» برنامه ترم آینده :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» کمی هم از زندگی :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» نمرات نیم ترم مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» کلاس های جبرانی :: ۱۳٩٠/٩/٩
» آزمون های میان ترم :: ۱۳٩٠/٩/٥
» تعطیلی کلاس های چهارشنبه 18 آبان :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» انواع راکتور ها :: ۱۳٩٠/۸/٥
» کتاب راکتور :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» کتاب فیزیک هسته ای :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» فیزیک هسته ای :: ۱۳٩٠/٧/٩
» حضور ترم اول 90-91 :: ۱۳٩٠/٧/۳
» تبریک سال تحصیلی جدید :: ۱۳٩٠/٧/۱
» آزمایشگاههای هسته ای و آشکارسازی :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» ایام ثبت نام :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» ثبت نمرات و عدم حضور در هفته اول شهریورماه :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» ساعات حضور در ایام تابستان :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» نمرات درس فیزیک هسته ای :: ۱۳٩٠/٥/٥
» نمرات راکتور :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» نمرات مقدمه ای بر علوم وتکنولوژی هسته ای :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» ساعات حضور :: ۱۳٩٠/۳/۳٠
» نمرات ازمون میان ترم فیزیک هسته ای :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» کلاس جبرانی مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» نمرات میان ترم راکتور کارشناسی :: ۱۳٩٠/۳/٧
» فایل راکتور کارشناسی :: ۱۳٩٠/۳/۳
» نمرات میان ترم مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای :: ۱۳٩٠/٢/۳۱
» تحویل پروژه :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» آزمون میان ترم فیزیک هسته ای :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» مقدمه ای بر علوم وتکنولو ژی هسته ای. فایل دوم :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» حادثه فوکوشیما :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» کتاب فیزیک هسته ای :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» پروژه های درس مقدمه ای بر علوم و تکنولوژی هسته ای :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» ساعات حضور در ترم دوم 89-90 :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» دروس ترم آینده :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» برای دکتر شهریاری (3) :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» برای دکتر شهریاری(2) :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» برای دکتر مجید شهریاری(1) :: ۱۳۸٩/٩/۱۳
» فرمت گزارشات علمی :: ۱۳۸۸/۱٢/٤
» سر فصل دروس کارشناسی مهندسی هسته ای :: ۱۳۸۸/۱٢/٤
» نحوه حذف و اضافه :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» آیین نامه آموزشی :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» کارآموزی :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸